Normy zużycia wody
 normy zużycia wody

l wykrywanie wycieków wody l lokalizacja uzbrojenia l wibroakustyka l monitoring l o firmie l kontakt l przepisy badania szczelności l


powrót do strony głównej  ←

 Normy zużycia wody reguluje "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody" (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. - Poz. 70)
(stan prawny w 2002 roku
)
 

Rozporządzenie zawiera przeciętne normy zużycia wody dla następujących grup odbiorców:
Gospodarstwa domowe
Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Usługi, Fermy i obiekty inwentarskie
Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
Roboty budowlane
Chemiczna ochrona roślin
Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych


Inne, szczegółowe, jednostkowe zużycia/zapotrzebowania wody wynikające z dokumentacji technicznej lub z technologii

Klimatyzacja
Skraplacze klimatyzatorów chłodzone wodą o temp. 12 o C
 Klimatyzatory KT 2.1 - pobór wody: 400 l/h
 (na podstawie dokumentacji dla klimatyzatora KT2.1 prod. NRD VEB Maschinen und Apparatebau Schkeuditz)
 Klimatyzatory KT 4 - pobór wody: 350 l/h
 Klimatyzatory KT 4.1 - pobór wody: 420 l/h
 Klimatyzatory CAS (firma Clivet - Włochy). np. CAS 51 - pobór wody: 1 800 l/h
 Klimatyzatory K 3300 - pobór wody: 200 l/h

 

 

Laboratoria

Zapotrzebowanie wody w laboratoriach (na podstawie dokumentacji urządzeń):
redestylatorka typu REL 5 (przy wydajności 5 l/h): zużycie 150 l/h
destylatorka typu DEM 10 (przy wydajności 10 l/h) - zużycie 85 l/h, DEM 5 (przy wyd.5 l/h) - zużycie 42 l/h

 

Piekarnie

Woda zużyta wyłącznie do produkcji (woda zużyta jako surowiec nie tworzący ścieków w produkcji tzn. woda pobierana bez odprowadzania ścieków do kanalizacji)
1. Produkcja ciasta:
na 100 kg mąki potrzeba 50 l wody, czyli na 1 kg mąki potrzeba 0,5 l wody
2. Wytworzenie pary w piecach:
dzienne zużycie wody do zaparowania w piecach piekarniczych wynosi 870 l wody
3. Pobór wody w postaci pary, w garowni:
1 garownia zużywa  zużywa 1 000 l wody na miesiąc.
 
(Powyższe dane pochodzą od właściciela firmy działającej na terenie Krakowa, zużywającego 98 600 kg mąki na miesiąc, przy czym producent ten 80 % mąki przeznacza w piekarni do produkcji pieczywa, a 20 % na wyroby cukiernicze).

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dziennik Ustaw nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. - Poz. 70) - tabela 6: "Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego"
- dla piekarni, zużycie wody wynosi: 2,0 m3 wody/1000 kg, czyli na 1 kg pieczywa potrzeba 2 l wody  
 

Stołówki

Zapotrzebowanie wody w stołówkach (na podstawie: "Wyposażenie stołówek w zakładach przemysłowych"  - Z. Mirski)

woda do mycia naczyń: 7,5 l/posiłek
woda na obiady (2 posiłki): 30 l/obiad
woda na posiłek regeneracyjny: na miejscu - 15 l/posiłek, na wynos - 7,5 l/posiłek

W jednej z firm cateringowych po zainstalowaniu wodomierzy i wprowadzeniu zmywarek do naczyń ilość wody uległa zmniejszeniu do 8 l/posiłek spożywany na miejscu: 5 l wody zimnej, 3 l wody gorącej na 1 posiłek.

Wyniki z mycia 12 kompletów naczyń o różnym stopniu zabrudzenia (dane z Internetu)
Zmywarki
Zmywarki o najwyższej klasie oszczędności (A/A/A): 15
÷20 litrów
-  zużycie energii potrzebnej na ogrzanie wody: 1
÷2 kW
Mycie ręczne
-  Mycie ręczne ciągłe: 100 litrów
-  Mycie ręczne oszczędne (zakręcanie kranu w trakcie mycia, otwieranie wody do spłukiwania naczyń): 30
÷50 litrów
-  zużycie energii potrzebnej na ogrzanie wody:
do 2,5 kW 


Hydranty

Hydranty zewnętrzne
W sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się przede wszystkim hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa (2 bar) mierzonym w zaworze hydrantowym podczas poboru wody dla hydrantu DN 80 powinna wynosić co najmniej 10 dm3/s.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dziennik Ustaw nr 124 - Poz. 1030).
W Rozporządzeniu min.:
- Rodzaje obiektów wymagających zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
- Sposoby określania wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych
- Wymagania przeciwpożarowe dla sieci wodociągowych
- Pompownie przeciwpożarowe
- 4 tabele dotyczące wymaganych ilości wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych i obiektów
 

Hydranty wewnętrzne
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dziennik Ustaw nr 109 - Poz. 719).
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy:
dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s
dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s
dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s
dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s

W Rozporządzeniu min.:
- maksymalne ciśnienia robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej
- ilości jednocześnie działających hydrantów
- pojemności zbiorników p. pożarowych
- średnice nominalne przewodów zasilających
 

Stacje demontażu samochodów

Mycie samochodów:
 - osobowy: 150 l/1 mycie (według ww. "Rozporządzenia")
 - dostawczy: 500 l/1 mycie (według ww. "Rozporządzenia")

Zapotrzebowanie wody dla utrzymania czystości ulic i placów:
- dla skutecznego jednorazowego zmywania mechanicznego ulic i placów :  2 l/m2 nawierzchni ulepszonej.

Podstawa: "Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych" - Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Departament Gospodarki Komunalnej. Instytut Kształtowania Środowiska - 1978 r. 

W jednej ze stacji złomującej samochody w Krakowie z:
- parkingiem na 20 stanowisk o powierzchni 350 m2
- złomowiskiem o powierzchni 330 m2
zużycie wody jest od 15 do 23 m3/m-c

 

Pojazdy czyszczące sieć wod-kan
-
bez systemów odzysku wody
Nazwy producentów, wydajności pomp wysokociśnieniowych:

  1. Dobrowolski      265 lub 315 dm3/min
  2. Else                  291 - 942 dm3/min
  3. HAKO Polska     120 dm3/min
  4. INTEGRA           90 - 500 dm3/min
  5. Interglobal       470 dm3/min
  6. KANRO             70 - 210 dm3/min
  7. MWM Brzesko   90 -500 dm3/min
  8. REMO FPHU        do 500 dm3/min
  9. UNIMARK            40 - 500 dm3/min
10. WUKO              216 - 406 dm3/min

Podstawa: Dane z czasopisma Wodociągi i Kanalizacja 9/2011 (art.: "Raport - sprzęt eksploatacyjny sieci wod-kan")

Ilości wody przez uchylony zawór czerpalny

L. p.

Krople lub przekrój strumienia

litry/1 min. wypływu

litry/1 godz. wypływu

litry/1 d wypływu

litry/30 d wypływu

m3/r wypływu

1

1 kropla na sekundę

0,003

0,18

4,32

130

1,6

2

7 kropli na 10 sekund

0,0083

0,5

12

360

4,4

3

2 krople na sekundę

0,0086

0,516

12,384

372

4,5

4

10 kropli na 10 sekund

0,0117

0,7

16,8

504

6,1

  Podstawa: "Efektywna eksploatacja wodociągów. Ograniczanie strat wody" - Paweł Dohnalik, Zbigniew Jędrzejewski
  oraz inna literatura fachowa
  Więcej o tym na Blogu WODOSERWIS: 
BLOG - woda i technika
 
 

 

powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑