Przepisy badania szczelnosci rurociągów (stan na 2006 r.)
 COBRTI - zeszyt 3: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI - zeszyt 7: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI - zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych PN-EN 805 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych PN-EN 805/Ap1 POPRAWKA - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dot. systemów zewnętrznych i ich części składowych PN-B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych PN-EN 1610:2002/Ap1 POPRAWKA - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych               COBRTI - zeszyt 1: Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem

l o firmie l wykrywanie wycieków wody l monitoring l lokalizacja uzbrojenia l normy zużycia wody l wibroakustykakontakt l


powrót do strony głównej  ←


Jak wykonać badanie szczelności rurociągu/instalacji
- próba szczelności
 

Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych oraz instalacji wodociągowych - wymagania techniczne
opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI INSTAL) - zeszyt 3 , zeszyt 7, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

 

    UWAGI  OGÓLNE:
    
B
adania odbiorcze instalacji wodnej, czyli odbiór końcowy sieci wodociągowej należy wykonać
    przed zakryciem instalacji.
    J
eśli wymagane jest zakrycie części instalacji, należy przeprowadzać oddzielne, częściowe badania w ramach odbioru
     technicznego rurociągu
.

Do badania instalacji wodnych powinno się zastosować manometr z dokładnością odczytu 0,1 bar.  

 Procedura wykonania kontroli szczelności wodociągu jest inna dla rur metalowych a inna z tworzyw sztucznych.

 W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura badania szczelności rurociągów jest dłuższa i bardziej skomplikowana,
 ze względu na to, że spadek ciśnienia notowany na manometrze nie musi być efektem przecieków, a wynika początkowo
 z elastyczności przewodów.
 Badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane bezpośrednio po pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym).
 Badanie wstępne polega na tym, że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut
 podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację  przez ½ godziny.
 
P
omiar szczelności instalacji wodnej uznaje się za udany, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach,
 a
spadek ciśnienia wody podczas próby szczelności będzie mniejszy niż 0,6 bar.

 Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny.
 Badanie jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar.
 Wobec  powyższego  w przypadku instalacji z tworzyw sztucznych wskazania manometru są elementem pomocniczym
 i dopuszcza się znaczne spadki ciśnienia.
 Podczas
kontroli szczelności rurociągów należy obserwować połączenia, czy nie wykazują przecieków.

 Ciśnienie próby powietrzem nie powinno przekraczać 3 bar.
 instalatorzy niekiedy, omyłkowo, stosują ciśnienie jak dla próby wodnej, czyli najczęściej 6 bar dla instalacji centralnego
 ogrzewania i 10 bar dla instalacji wodociągowej.

 Po przeprowadzonym teście szczelności rurociągów powinien być sporządzony protokół badania z określeniem ciśnienia
 próbnego i wynikiem badania.
 Zeszyty
COBRTI INSTAL udostępniają wzór Protokołu badania szczelności.
 

Przepisy  według  COBRTI INSTAL - warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji   wodociągowych

 Sieci wodociągowe:
 1. Ciśnienie próbne
podczas badania szczelności przewodu wodociągowego powinno wynosić 1,5 ciśnienia
     roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).
 2. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymywanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas
     przeprowadzania próby hydraulicznej.

   Instalacje wodociągowe:  
    Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach
    uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.

    Badanie szczelności wodą
   
1. Ciśnienie próbne w sieciach powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).
        Ciśnienie próbne jest to ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
    2. Badanie szczelności wodą zimną
       
a)
Instalacji wodociągowych z metalu - składa się z badania głównego.
            Przez 30 minut ciśnienie nie może spaść więcej niż o 2 %
        b)
Przewodów z tworzywa  sztucznego - składa  się  z badania wstępnego i badania głównego.
            Przez 2 godziny ciśnienie nie może spaść więcej niż 0,2 bar.
    Badanie szczelności powietrzem
   
1. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar.
    2. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie wykazanie
        przez manometr spadku ciśnienia.

Uwaga: zeszyt  nr 6 COBRTI INSTAL dotyczy warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych
   W przypadku instalacji centralnego ogrzewania ciśnienie próbne powinno wynosić 2 bar + ciśnienie robocze
w najniższym punkcie instalacji, z tym, że nie mniej niż 4 bar dla instalacji grzejnikowej i 9 bar dla instalacji
płaszczyznowej tj. podłogowej lub ściennej.
Wynika to z tego, że w ogrzewaniu podłogowym stosuje się pompy o większej wysokości podnoszenia
ze  względu na  znacznie większe opory przepływu w instalacji.


Badanie szczelności rurociągu wodnego lub instalacji wodnej
 - badania odbiorcze według norm:

Wodociągi - Przewody zewnętrzne
1. "Wymagania i badania": PN-B-10725:1997
2. "Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych":
    PN-EN 805: 2002, PN-EN 805: 2002/Ap1
    Zaleca się aby procedurę badawczą określił projektant.
    Procedura powinna obejmować trzy etapy: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia, główną próbę ciśnieniową:
    metodą ubytku wody lub metodą straty ciśnienia. 


Badanie szczelności zbiorników wodnych - badania odbiorcze według norm:

Wodociągi i kanalizacja
- "Zbiorniki. Wymagania i badania":  PN-B-10702:1999
- "Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody": PN-EN 1508: 2002
- "Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania":   PN-B-73001:1996
- "Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania":   PN-B-73002:1996


Badanie szczelności kanalizacji - badania odbiorcze według normy:

- "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych": PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1


 wodomierz o progu rozruchu 5,5 l/h (0,09 l/min, 90 ml/min) ze specjalną redukcjąDla służb eksploatujących już systemy zaopatrzenia w wodę Wodoserwis sugeruje ogólny sposób badania szczelności
 wodociągu bez próby ciśnieniowej
pokazujący ilość wody wypływającej z nieszczelnej instalacji. 
 Poniższa ocena techniczna szczelności wodociągu będzie możliwa dzięki specjalnie wykonanej redukcji umożliwiającej  zabudowę dokładnego wodomierza kontrolnego DN15 na przyłączach/instalacjach niezależnie od średnicy istniejącego wodomierza
i rodzaju połączenia
przepływomierza z rurociągiem.
 Dla połączeń kołnierzowych, minimalna długość układu pomiarowego: wodomierz kontrolny + redukcja z kołnierzami wynosi 180 mm - 190 mm co pozwala na bezproblemowy montaż  przepływomierza w miejsce wodomierza np. średnicy 50 mm (o długości montażowej 200 mm).


powrót do strony głównej  ←

powrót do góry  ↑