ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
(stan prawny w 2002 roku)


 
(Dziennik Ustaw z dnia 31 stycznia 2002 r.)
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.
§ 2. Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
ZAŁĄCZNIK
 
PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW
Tabela 1
Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych
 
    Przeciętne normy zużycia wody
Lp. Wyposażenie mieszkania w instalacje dm3/ mieszkańca x dobę m3/ mieszkańca x miesiąc
1

2

3 4
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego 30 0,9
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki 50 -60* 1,5-1,8*
3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody 70-90* 2,10-2,70*
4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler) 80 -100* 2,4-3,0*
5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) 140-160* 4,2-5,4*
 
*  Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, a wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.

 
Tabela 2
Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw rolniczych
 
Lp.
Wyszczególnienie
Jednostka odniesienia
Przeciętne normy zużycia wody
    (j.o.) dm3/j.o. x dobę
1 2 3 4
1 Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1) m2 2,5
2 Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2) m2 4,0
3 Pieczarkarnie3) m2 5,0
 
Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:
1)  15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09
2)  20 dni/m-c w ciągu całego roku
3)  30 dni/m-c w ciągu całego roku
 
Tabela 3
Przeciętne normy zużycia wody w usługach
 
    Jednostka Przeciętne normy zużycia wody
Lp. Rodzaj zakładu odniesienia (j.o.) dm3/j. o. x dobę m3/j.o. x miesiąc
I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
1
Żłobki
 
1 dziecko
 
130
 
3,9
  b) tygodniowe j.w. 150 4,5
2 Przychodnie lekarskie, ośrodki zdrowia jeden zatrudniony 16 0,48
3 Izby porodowe 1 łóżko 500 15,0
4 Szpitale ogólne wielooddziałowe 1 łóżko 650 19,5
5 Sanatoria z hydroterapią j.w. 700 21,0
6 Apteki 1 zatrudniony 100 3,0
7 Domy małego dziecka, rencisty i pomocy społecznej 1 łóżko 175 5,3
II. Oświata i nauka
8
Przedszkola
a) dzienne
1 dziecko
40,0
1,0
  b) tygodniowe, miesięczne j.w. 150,0 4,5
9
Szkoły
a) bez stołówki
1 uczeń
15,0
0,45
  b) ze stołówką j.w. 25,0 0,8
10 Szkoły zawodowe i szkoły wyższe      
  a) bez laboratoriów 1 uczeń (student) 15,0 0,45
  b) z laboratoriami j.w. 25,0 0,8
11 Internaty i domy studenckie j.w. 100 2,4
12 Szkoły z internatami 1 uczeń 100 2,4
13 Placówki wychowania pozaszkolnego      
  a) bez stołówki j.w. 15,0 0,45
  b) ze stołówką j.w. 25,0 0,80
14 Zakłady opiekuńczo-wychowawcze (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki szkoleniowo-wychowawcze)      
  a) bez natrysków 1 łóżko 80,0 2,4
  b) z natryskami j.w. 160,0 4,8
15
Instytuty i placówki naukowo-badawcze
a) bez laboratoriów
1 zatrudniony
15,0
0,45
  b) z laboratoriami j.w. 25,0 0,80
III. Kultura i sztuka
16 Muzea 1 zwiedzający 10,0 0,3
17 Kina 1 miejsce 12,0 0,36
18 Teatry j.w. 15,0 0,45
19 Domy kultury j.w. 15,0 0,45
20 Biblioteki i czytelnie 1 korzystający 15,0 0,45
IV. Sport i turystyka
21 Hotele i motele kat. lux (*****) 1 miejsce nocleg. 200,0 6,0
 
a) z zapleczem
  gastronomicz.
j.w. 250,0 7,5
  Hotele kat. (****) j.w. 150,0 4,5
  Hotele kat. (***) j.w. 100,0 3,0
  Hotele pozostałe j.w. 80,0 2,4
22 Pensjonaty i domy wypoczynkowe      
  a) kategorii I j.w. 200,0 6,0
  b) kategorii II j.w. 150,0 4,5
  c) kategorii III j.w. 100,0 3,0
23 Schroniska i domy wycieczkowe      
  a) kategorii I j.w. 150,0 4,5
  b) kategorii II j.w. 100,0 3,0
  c) kategorii III j.w. 80,0 2,4
24 Obozowiska turystyczne      
  1. campingi      
    a) kategorii I j.w. 133,0 4,0
    b) kategorii II j.w. 100,0 3,0
    c) kategorii III j.w. 66,0 2,0
  2. pola biwakowe j.w. 33,0 1,0
25 Pływalnie kryte 1 korzystający 160,0 4,8
26 Pływalnie otwarte      
  a) wyczynowe 1 korzystający 200,0 6,0
  b) o wykorzystaniu masowym j.w. 400,0 12,0
27 Sale i hale sportowe z zapleczem sanitarnym dla ćwiczących 1 ćwiczący 66,0 2,0

V. Handel, gastronomia i usługi

28 Restauracje, jadłodajnie 1 miejsce 100,0 3,0
29 Bary j.w. 150,0 4,5
30 Kawiarnie, bary kawowe j.w. 25,0 0,8
31 Sklepy z asortymentem czystych produktów (sklepy tekstylne, odzieżowe, obuwnicze, galanteria skórzana, drogeria, "butiki" itp.) 1 zatrudniony 30,0 0,9
32 Sklepy ze sprzedażą gotowych produktów spożywczych (sklepy spożywcze, mięsne itp.) j.w. 40,0 1,2
33 Sklepy z artykułami przetwórstwa spożywczego (garmażeryjne, ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy rybne) j.w. 40-100* 1,2-3,0
34 Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne j.w. 80,0 2,4
35 Zakłady usługowe (szewc, zegarmistrz, krawiec, optyk) 1 zatrudniony 15,0 0,45
36 Zakłady pralnicze 1 kg bielizny lub odzieży 17  
37 Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne 1 zatrudniony 150,0 4,5
38 Zakłady fotograficzne -fotografia czarno-biała i kolorowa Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych
39
Magle
a) zwykły
1 zatrudniony
50,0
1,5
  b) elektryczno-parowy j.w. 150,0 4,5
40 Łaźnie 1 korzystający 200,0 6,0
41 Szalety publiczne 1 urządzenie = 1 wc 100,0 3,0
VI. Zakłady pracy
42 Zakłady pracy, z wyjątkiem określonych w lp. 43 1 zatrudniony 15,0 0,45
43
Zakłady pracy
a) w których wymagane jest stosowanie natrysków
j.w.
60,0
1,5
  b) przy pracach szczególnie brudzących lub ze środkami toksycznymi j.w. 90,0 2,25
 
* W zależności od asortymentu sklepu

 
Tabela 4
Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich
 
      Przeciętne normy zużycia wody
 
 
Lp.
Zwierzęta
Jednostka odniesienia (j.o.) obiekty inwentarskie drobnotowarowe dm3/j.o. x dobę
m3/miesiąc
obiekty i fermy wielkotowarowego przemysłowego chowu dm3/j.o. x dobę
m3/miesiąc
1 2 3 4 5 6 7
1 Konie 1 zwierzę 50 1,5 65 2,00
  źrebięta 1 zwierzę 30 0,90 40 1,20
2 Krowy          
  a) mleczne i sztuki wyrośnięte 1 zwierzę 70 2,10 120 3,60
  b) bydło mleczne (do 1,5 roku) 1 zwierzę 35 1,00 40 1,20
 
c) jałówki i bukaty powyżej
  1,5 roku
1 zwierzę 40 1,20 60 1,80
  d) buhaje 1 zwierzę 80 2,40 100 3,00
3 Świnie          
  a) tuczniki 1 zwierzę 20 0,60 30 0,90
  b) prosięta do 4 m-cy 1 zwierzę 10 0,30 15 0,45
  c) maciory z przychówkiem 1 zwierzę 70 2,1 50 1,50
  d) knury 1 zwierzę 25 0,75 35 1,00
4 Kozy, owce          
  a) dorosłe 1 zwierzę 8 0,27 10 0,30
  b) jagnięta 1 zwierzę 5 0,15 7 0,21
5 Drób          
  a) brojlery 1 ptak 0,3 0,01 0,5 0,015
  b) kury 1 ptak 1,0 0,03 1,4 0,042
  c) kaczki 1 ptak 11 0,33 16,5 0,50
  d) gęsi 1 ptak 17 0,51 23 0,70
  e) indyczki 1 ptak 2,0 0,06 4,0 0,12
6 Nutrie          
  a) chów wodny          
    - sztuki dorosłe 1 zwierzę 30 0,90    
    - matki z młodymi 1 zwierzę 45 1,40    
  b) chów suchy          
    - sztuki dorosłe 1 zwierzę 6 0,20 8 0,24
    - matki z młodymi 1 zwierzę 8 0,20 11 0,33
7 Lisy, norki 1 zwierzę 6 0,20 8 0,24
8 Króliki 1 zwierzę 0,6 0,02 1 0,03
9 Lecznice weterynaryjne          
  - zwierzęta małe 1 zwierzę 40 - 50 1,25
  - zwierzęta duże 1 zwierzę 80 - 100 2,50
 
Tabela 5
Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
 
   
Jednostka
Przeciętne normy zużycia wody
Lp. Rodzaj pojazdu, warsztatu odniesienia (j.o.) dm3/j.o. mycie m3/j.o. x miesiąc
1 2 3 4 5
1 Pojazdy mechaniczne      
 
a) traktor, przyczepa; 4-krotne
  mycie pojazdu w m-cu. Zużycie
  wody na 1 mycie
1 szt. 300 1,20
 
b) samochód ciężarowy, wóz
  asenizacyjny; 3-krotne mycie
  pojazdu w m-cu. Zużycie wody na
  1 mycie
1 szt. 500 1,50
 
c) samochód osobowy; 3-4-krotne
  mycie w m-cu. Zużycie wody
  na 1 mycie
1 szt. 175 0,53
 
d) inne pojazdy rolnicze; 4-krotne
  mycie w m-cu. Zużycie
  na 1 mycie
1 szt. 600 2,40
2
Silniki (poza elektrycznymi
na 1 kW)
1 szt. 15 0,45
3 Warsztaty remontowe, kowalskie 1 obrabiarka, palenisko itp. 40 1,2
 
Tabela 6
Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
 
 
Lp.

Rodzaj zakładu

Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.
1

2

3 4
1 Zakłady mleczarskie    
  a) wyrób masła 1.000 dm3 mleka 3,0
  b) wyrób sera 1.000 dm3 mleka 4,0
  c) zlewnie mleka 1.000 dm3 mleka 0,3
2 Browary, rozlewnie piwa, wytwórnie napojów bezalkoholowych 1.000 dm3 piwa lub produktu 5,0
3 Piekarnie 1.000 kg pieczywa 2,0
4 Rzeźnie    
  a) bydło:    
    - sztuki duże 1 szt. 0,3
    - sztuki małe 1 szt. 0,1
  b) trzoda chlewna 1 szt. 0,5
  c) konie 1 szt. 0,35
5 Przetwarzanie mięsa:    
  a) zakłady przetwórstwa mięsnego oraz wytwórnie wyrobów garmażeryjnych 1 t wyrobu 50,0
  b) fabryki konserw   35,0
6 Punkt skupu zboża i nasion 1 m2 pow. użytkowej/m-c 0,5
7 Laboratoria 1 m2 pow. użytkowej/m-c 0,1
8 Wytwórnie makaronów 1.000 kg wyrobu 1,4
9 Gorzelnie i cukrownie 1.000 dm3 spirytusu  
    1.000 kg cukru 115,0
10 Garbarnie    
  - skórki duże 1 szt. 1,0
  - skórki małe 1 szt. 0,5
 
Tabela 7
Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych
 
Lp.
Rodzaj czynności
Jednostka odniesienia (j.o.) Przeciętne normy zużycia wody m3/j.o.
1 2 3 4
1 Płukanie żwiru, piasku, tłucznia 1 m3 0,75
2 Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem 1 m3 betonu 1 t wapna 3,0
3 Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej, muru z kamienia 1 m3 0,15
4 Wykonanie muru z cegieł 1.000 szt. 0,1
 
Tabela 8
Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:
a - owadobójczymi; b - grzybobójczymi; c - chwastobójczymi
 
   
Środek
chemiczny
Jednostka
Przeciętne normy Przeciętne normy zużycia wody
Lp. Rodzaj upraw x ilość zabiegów odniesienia (j.o.) zapotrzebowania wody m3/j.o. zabieg m3/j.o. rok łącznie na zabiegi m3/ha rok
1 2 3 4 5 6 7
1 Drzewa owocowe          
  - młode a x 4 ha 0,5 2,0  
    b x 8 ha 0,5 4,0  
    c x 2 ha 0,3 0,6 6,6
  - stare a x 5 ha 1,5 7,5  
    b x 10 ha 1,5 15,0  
    c x 2 ha 0,5 1,0 23,5
2 Krzewy jagodowe a x 4 ha 0,5 2,0  
    b x 4 ha 0,5 2,0  
    c x 1 ha 0,3 0,3 4,3
3 Kapusta a x 3 ha 0,3 0,9  
    c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,35
4 Cebula a x 1 ha 0,3 0,3  
    b x 2 ha 0,3 0,9  
    c x 2 ha 0,3 0,6 1,8
5 Pomidory b x 2 ha 0,6 1,2  
    c x 1 ha 0,3 0,3 1,5
6 Ogórki a x 2 ha 0,3 0,6  
    b x 2 ha 0,6 1,2  
    c x 1 ha 0,3 0,3 2,1
7 Fasola a x 1 ha 0,3 0,3  
    b x 2 ha 0,6 1,2  
    c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,95
8 Groszek zielony, buraki ćwikłowe,
a x 2
ha
0,3
0,6
 
  marchew c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,05
9 Pozostałe warzywa a x 2 ha 0,3 0,6  
    b x 0,5 ha 0,6 0,3  
    c x 1,5 ha 0,3 0,45 1,35
10 Rzepak a x 2 ha 0,45 0,9  
    b x 1 ha 0,50 0,5 1,4
11 Ziemniaki a x 2 ha 0,45 0,9  
    b x 3 ha 0,5 1,5 2,4
12 Buraki (a+b) x 3 ha 0,45 1,35  
    c x 1 ha 0,45 0,45 1,8
13 Lucerna nasienna (a+b) x 3 ha 0,8 2,4 2,4
14 Groch (a+b) x 2 ha 0,45 0,9  
    c x 1 ha 0,4 0,4 1,3
15 Chmiel a x 2 ha 2,0 4,0  
    b x 6 ha 2,0 12,0 16,0
16 Zboża b x 2 ha 0,4 0,8  
    c x 1 ha 0,45 0,45 1,25
17 Kukurydza a x 1 ha 0,4 0,4 0,4
18 Truskawki a x 1 ha 0,4 0,4  
    b x 2 ha 1,0 2,0  
    c x 1 ha 0,4 0,4 2,8
19 Len a x 1 ha 0,4 0,4  
    c x 1 ha 0,4 0,4 0,8
20
Tytoń
 odkażanie ziemi
a x 2
ha
0,4
0,8
0,8
   pod rozsadę b x 1 ha 1,6 1,6 1,6
21 Mycie i płukanie sprzętu ochrony roślin
1 zabieg
1/2 pojemności zbiornika opryskiwacza
 

Tabela 9
Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych - resortów obrony i spraw wewnętrznych

 
   
Jednostka
Przeciętne normy zużycia wody
Lp. Wyszczególnienie obiektu odniesienia (j.o.) dm3/j.o. x dobę m3/j.o. x miesiąc
1 2 3

4

5

1 Budynki koszarowe, sztabowe, administracyjne, szkoleniowe, gospodarcze z przyborami sanitarnymi:      
  - z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz w zbiorowym zakwaterowaniu 200 6,0
  - z zimną i ciepłą wodą 1 żołnierz zawodowy lub pracownik cywilny 50 1,5
2 Kuchnie i stołówki 1 konsument 140 4,2
  kasyna 1 konsument 120 3,6
  kluby oficerskie 1 konsument 50 1,5
3 Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej 1 pojazd 1.500/1 pojazd 1 mycie