Wykrywanie wycieków wody
lokalizacja wycieku wody stetofonem

 l o firmie l monitoring l lokalizacja uzbrojenia l normy zużycia wody l wibroakustyka l kontakt l

 


p
owrót do strony głównej  ←

Wykrywanie wycieków wody
    Lokalizowanie miejsc wycieków wody z sieci wodociągowej wykonanej z: metalu lub tworzywa (
pod warunkiem ułożenia nad rurą taśmy ostrzegawczo-sygnalizacyjnej z metalowym rdzeniem) za pomocą specjalnych przyrządów nasłuchu akustycznego.

Sytuacja przed wykryciem wycieku
 
       Straty rzeczywiste wody w rurociągach wpływają niekorzystnie na wyniki finansowe przedsiębiorstw wodociągowych, gdyż ilości wyciekającej wody nie są sprzedane.
U odbiorców wody, wyposażonych w rozległe przyłącza lub wewnętrzne sieci wodociągowe, straty mają przełożenie w zwiększonych opłatach za nie zużytą faktycznie wodę i za zrzut ścieków do kanalizacji, ponieważ ilość odprowadzanych ścieków dostawca wody wylicza z ilości wody zmierzonej przez przepływomierze rozliczeniowe.
Wody z wycieków często nie docierają do kanalizacji, gdyż odprowadzane są wprost do ziemi lub innego odbiornika.

Wypływy wody w zależności od ciśnienia wody i wielkości otworu w nieszczelnym rurociągu przedstawiono w poniższej tabeli, którą opracowano na podstawie danych firmy HONEYWELL.

Ciśnienie
wody 
(bar)
Powierzchnia
otworu
(mm
2)
Wypływ wody
(l/s)
Wypływ wody
(l/min)
 

Wypływ wody
 (m3/m-c)

 

Wypływ wody
(m
3/rok)
5 0,5 0,006 0,36 15,8 189
1,0 0,016 0,96 42,0 504
5,0 0,372 22,32 977,1 11 725
10,0 1,406 84,36 3 692,9 44 315
10 0,5 0,008 0,48 21,0 252
1,0 0,023 1,38 60,4 725
5,0 0,497 29,82 1 305,4 15 665
10,0 1,989 119,34 5 224,2 62 691
16 0,5 0,010 0,60 26,3 315
1,0 0,029 1,74 76,2 914
5,0 0,629 37,74 1 652,1 19 825
10,0 2,515 150,90 6 605,8 79 270

 

Sposób badania szczelności rurociągu wodomierz o progu rozruchu 5,5 l/h (0,09 l/min, 90 ml/min) ze specjalną redukcją bez próby ciśnieniowej
       
    Dzięki specjalnie wykonanej redukcji możliwa jest zabudowa dokładnego wodomierza kontrolnego wysokiej klasy na przyłączach/instalacjach niezależnie od średnicy istniejącego wodomierza i rodzaju połączenia przepływomierza z rurą.
      Dla połączeń kołnierzowych, minimalna długość układu pomiarowego: wodomierz kontrolny + redukcja z kołnierzami wynosi 180 mm - 190 mm co pozwala na bezproblemowy montaż  przepływomierza w miejsce wodomierza np. średnicy 50 mm (o długości montażowej 200 mm).

 


Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych oraz instalacji wodociągowych - wymagania techniczne, opracowane na podstawie obowiązujących przepisów przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI INSTAL) - zeszyt 3 , zeszyt 7, zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Sieci wodociągowe:
1. Ciśnienie próbne w sieciach powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar).
2. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymywanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania próby hydraulicznej.

Instalacje wodociągowe:
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem.
Badanie szczelności wodą
1. Ciśnienie próbne w sieciach powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar). Ciśnienie próbne jest to ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
2. Badanie szczelności wodą zimną, metalowych instalacji wodociągowych składa się z badania głównego (przez 30 min. ciśnienie nie może spaść więcej niż o 2 %), a w przypadku przewodów z tworzywa sztucznego z badania wstępnego i badania głównego (przez 2 godziny ciśnienie nie może spaść więcej niż 0,2 bar).
 Badanie szczelności powietrzem
1. Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinna przekraczać 3 bar.
2. Warunkiem uznania wyników badania za pozytywne jest nie stwierdzenie nieszczelności instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku ciśnienia.


Badanie szczelności rurociągu wodnego lub instalacji wodnej - badania odbiorcze według norm:

Wodociągi - Przewody zewnętrzne
1. "Wymagania i badania": PN-B-10725:1997
2. "Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych": PN-EN 805: 2002, PN-EN 805: 2002/Ap1
Zaleca się aby procedurę badawczą określił projektant.
Procedura powinna obejmować trzy etapy: próbę wstępną, próbę spadku ciśnienia, główną próbę ciśnieniową: metodą ubytku wody lub metodą straty ciśnienia. 


Badanie szczelności zbiorników wodnych - badania odbiorcze według norm:

Wodociągi i kanalizacja
- "Zbiorniki. Wymagania i badania":  PN-B-10702:1999
- "Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych przeznaczonych do gromadzenia wody": PN-EN 1508: 2002

Instalacje wodociągowe
- "Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania":   PN-B-73001:1996
 Instalacje wodociągowe
- "Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania":   PN-B-73002:1996


Badanie szczelności kanalizacji - badania odbiorcze według normy:

- "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych": PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1


Kontrola trudno dostępnych miejsc mikrokamerą inspekcyjną
- średnica obudowy obiektywu: 17 mm
- przekątna monitora: 52 mm
- długość przewodu: do 6,5 m
- przeznaczenie: rury, tuneliki, mini szyby o przekątnej do 50 - 80 mm
- możliwość pracy kamery pod wodą do głębokości 3,0 m

 


Galeria zdjęć

Sacrum Profanum, niestety Zamek na Wawelu - katedra wawelska

 

powrót do strony głównej 

powrót do góry  ↑